Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de
behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Tandzorg
Oldenzaal’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen
‘overeenkomst’). Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op
verzoek toegezonden.

Derden

Tandzorg Oldenzaal is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen.
Tandzorg Oldenzaal zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat
redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van
waarnemers en tandtechnici. Tandzorg Oldenzaal is voor gedragingen van deze derden niet
aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening
gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk
kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De
kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd
door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
Tandzorg Oldenzaal berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling
ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, die in de praktijk van Tandzorg
Oldenzaal ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als
wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen
behandeling tot gevolg heeft, dan zal Tandzorg Oldenzaal de patiënt voorafgaand aan de
behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.
Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te
worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoud Tandzorg Oldenzaal
het recht de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een
tarief van 7,50 euro per vijf minuten. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt en het
een afspraak is van maximaal 30 minuten. Dan worden alleen de gereserveerde minuten boven de
30 in rekening gebracht.
Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te
geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van
verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die
het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie
uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is Tandzorg Oldenzaal altijd
gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
Tandzorg Oldenzaal draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Famed. Famed verzorgt de
incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Famed te betalen.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een
bedrag ter grootte van 250,- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich
meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een
prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandzorg Oldenzaal uit te voeren
prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief,
alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen
niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandzorg Oldenzaal daarvoor afhankelijk is van derden.
Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment
van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen
maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking
redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandzorg Oldenzaal niet gehouden tot het verstrekken van
genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling
in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden
met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.
Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens
de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te
brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In
het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en
risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in
aanmerking komen.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandzorg Oldenzaal naar zijn oordeel
nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de
overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn
voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan Tandzorg Oldenzaal ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandzorg
Oldenzaal legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet
ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Tandzorg Oldenzaal
schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te
hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de
betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.
Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere
instantie.

Heeft u een klacht?

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Een gesprek aangaan met uw behandelaar in de praktijk kan vaak verheldering geven. Meestal is dit voldoende om samen tot een oplossing te komen.

TIP Tandheelkundig Informatie Punt.

Mocht een gesprek met uw behandelaar niet voldoende zijn, of wilt u uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.

Klachtenregeling:

Zijn een gesprek en de hulp van Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) niet voldoende om samen tot een oplossing te komen? Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) waarbij onze praktijk aangesloten is. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsenbranche.
Meer informatie over de KNMT klachtenregeling kunt u vinden op:

https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

 

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere
ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is
de patiënt aan Tandzorg Oldenzaal de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het
verzuim, alsmede alle kosten die Tandzorg Oldenzaal moet maken om zijn vordering te
incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Tandzorg
Oldenzaal om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Tandzorg Oldenzaal
gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante
betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tandzorg Oldenzaal is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandzorg
Oldenzaal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak
geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandzorg Oldenzaal onder de
verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandzorg Oldenzaal.

Back to top