Disclaimer

Disclaimer voor tandzorgoldenzaal.nl
Tandzorg Oldenzaal (Kamer van Koophandel: 60878517), hierna te noemen Tandzorg Oldenzaal, verleent u
hierbij toegang tot tandzorgoldenzaal.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere
materialen.
Tandzorg Oldenzaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen
te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op tandzorgoldenzaal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig
aangeduide offerte van Tandzorg Oldenzaal.

Beperkte aansprakelijkheid
Tandzorg Oldenzaal spant zich in om de inhoud van tandzorgoldenzaal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op tandzorgoldenzaal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van
Tandzorg Oldenzaal.
In het bijzonder zijn alle prijzen op tandzorgoldenzaal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot
stand op basis van dergelijke fouten.Voor op tandzorgoldenzaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of
diensten van derden kan Tandzorg Oldenzaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Contracten
Tandzorg Oldenzaal heeft geen contracten/overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tandzorg Oldenzaal.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Tandzorg Oldenzaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Back to top